SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

“จาริกธรรมตามรอยบาทพระศาสดา อินเดีย-เนปาล 12-22 พฤศจิกายน 2557”
คณะสถานีวิทยุว.พช.ออกเดินทางแสวงบุญอินเดีย-เนปาล 12-22 พฤศจิกายน 2557
เดินทางไปยังสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน
สถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา เช่น กบิลพัสดุ์ แม่น้ำอโนมา
วัดเวฬุวันมหาวิหาร นาลันทา บ้านนางวิสาขา บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
วัดไทยนาลันทา วัดทิเบต วัดเนปาล เป็นต้น

ผู้ร่วมเดินทาง 30 คน